گوش ها

گوش ها

گوش (کمک به شنوایی و درمان گوش درد)

 

محل:

قاعده انگشتان چهارم و پنجم، در جائیکه انگشتان به پا می چسبنده منطبق با محل گوشها است .

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

گوش درد، مشکلات شنوایی، صدای گوش

عصاره های روغنی مؤثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ریحان، اسطوخودوس یا زوفا که اثرات آرامبخش دارند استفاده کنید. .