گردن رحم (درمان مشکلات جنسی)

گردن رحم (درمان مشکلات جنسی)

محل؛

در مرکز پاشنه ژنان، در کف هر دو پا، منطبق با گردن رحم است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات جنسی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی گل یاس، رز یا ملیسا هستند برای پیشبرد تعادل و القاء احساسات مثبت استفاده کنید.