کیسه صفرا (کمک به فرآیند تجزیه سموم)

کیسه صفرا (کمک به فرآیند تجزیه سموم)

محل؛

در کف پای راست، جائیکه قوس کف پا به پاشنه می رسد، تقریبا در خطی که به انگشت چهارم میرسد، منطبق با کیسه صفرا است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

فرآیند دفع سموم، هضم، سنگ صفرا و تحریک پذیری

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی نعنای بیابانی با رزماری هستند برای کمک به تصفیه و هضم استفاده کنید.