کولون نازل (کمک به هضم و دفع)

کولون نازل (کمک به هضم و دفع)

محل؛

در کف پای چپ، بخش خارجی پاشنه، منطبق با کولون نازل است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

هضم، جذب مواد غذایی، کولیت و دفع مواد زائد

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی بابونه یا نعنای بیابانی هستند برای بهبود هضم استفاده نمائید.