کولون عرضی (کمک به هضم و دفع)

کولون عرضی (کمک به هضم و دفع)

محل؛

در کف هر دو پا، در نواری که از داخل به خارج کف پا می رود، جایی که پاشنه و قوس عرضی کف پا به هم می رسند، منطبق با کولون عرضی است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

هضم، جذب مواد غذایی، کولیت و دفع مواد زائد.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن پا  امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی بابونه یا نعنای بیابانی هستند برای بهبود هضم استفاده نمائید