کولون صاعد (کمک به هضم و دفع)

کولون صاعد (کمک به هضم و دفع)

محل؛

در کف پای راست، جلو و خارج پاشنه منطبق با کولون صاعد است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

هضم، جذب مواد غذایی، کولیت و دفع مواد زائد

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن پا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی بابونه یا نعنای بیابانی هستند برای بهتر شدن هضم استفاده نمائید