کمر، پائین، پشت (تسکین درد کمر)

کمر، پائین، پشت (تسکین درد کمر)

محل؛

در هر دو پا، داخل و خارج پاشنه منطبق با پایین پشت یا کمر هستند.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

کمر درد، خشکی و ناتوانی در راست شدن

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ریحان، گشنیز، زنجبیل یا فلفل سیاه هستند برای تحریک جریان انرژی و کم کردن سفتی استفاده نمائید.