کلیه ها (درمان مشکلات ادراری)

کلیه ها (درمان مشکلات ادراری)

محل؛

در کف هر دو پا، مرکز قوس کف پا، در جائیکه قوس به پاشنه می رسد، منطبق با کلید هاست.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات ادراری و سنگ کلیه

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی چوب ، صندل، مریم گلی، سدر یاسرو کوهی هستند برای تسهیل دفع و پاکسازی استفاده کنید