چشم ها(کمک به بینایی و کاهش درد و خستگی چشم)

چشم ها(کمک به بینایی و کاهش درد و خستگی چشم)

محل ؛

بخش انتهایی قاعده انگشتان دوم و سوم از جائیکه بند انگشت به پا متصل می شود منطبق با محل چشم هاست.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

خستگی ذهنی، حافظه، توانایی در جذب و دریافت خستگی و درد چشم، قرمزی، خارش، خشکی و تاری دید

عصاره های روغنی مؤثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنچ، بابونه، با چوب صندل هستند برای کم کردن فشار و استرس استفاده نمایید