پستان ها (کمک به شیردادن)

پستان ها (کمک به شیردادن)

محل؛

در پشت هر دو پا، از فاصله قاعده انگشت بزرگ و دوم تا قوس پشت پا، منطبق با پستان ها است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

شیردادن، درد و حساسیت پستان، ورم پستان در هنگام قاعدگی و درد و سفتی آن ها.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن پا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج، رز یا شمعدانی معطر هستند برای تقویت روحیه استفاده کنید.