هیپوفیز (تقویت تعادل هورمونی و رشد)

هیپوفیز (تقویت تعادل هورمونی و رشد)

محل؛

بخش داخلی و ابتدایی هر کدام از انگشتان بزرگ پا نزدیک جایی که به پا متصل می شوند و در مجاورت انگشت دوم، منطبق با غده هیپوفیز هستنند

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

تعادل هورمونی، رشد، فشار خون و واکنش های جنسی

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغن ترنج، چوب صندل پا | ریحان هستند برای پیشرفت تعادل استفاده کنید.