هیپوتالاموس ،کمک به تنظیم فرایندهای متابولیکی (سوخت و سازی)

هیپوتالاموس ،کمک به تنظیم فرایندهای متابولیکی (سوخت و سازی)

محل؛

بخش بالا و خارج هر کدام از انگشتان بزرگ با منطبق با هیپوتالاموس است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

تنظیم دمای بدن، گرسنگی، تشنگی، زیتم های گردشی و تنظیم هورمون های در رابطه با فعالیت جنسی و احساسات.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج، چوب صندل یا ریحان هستند برای پیشرفت تعادل استفاده کنید.