میزنای (درمان مشکلات ادراری)

میزنای (درمان مشکلات ادراری)

محل؛

در کف هر پا، در خطی که از داخل پاشنه به مرکز قوس کف پا می رود، منطبق با میزنای است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

مشکلات ادراری

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج یا درخت چای که خواص پاک و نرم کنندگی دارند، استفاده نمائید.