قلب (تسکین تپش قلب)

قلب (تسکین تپش قلب)

محل؛

مرکز سینه پای چپ، جائیکه به قوس کف پا می رسد، در خطی که انگشت سوم را قطع می کند، منطبق با قلب است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

تپش قلب، ضربان نامنظم قلب و مشکلات گردش خون

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیونهای ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج، رز یا یاسمن هستند برای ایجاد احساس مناسب تر استفاده کنید.