طحال (تنظیم تصفیه خون)

طحال (تنظیم تصفیه خون)

محل؛

در کف پای راست، در محل قوس کف پا، بخصوص بخش خارجی آن، منطبق با کبد است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

عملکرد کبد و دفع سموم

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی رزماری، سرو کوهی یا مر برای کمک به تصفیه استفاده نمائید.