سیستم لنفاوی (تقویت سیستم دفاعی بدن)

سیستم لنفاوی (تقویت سیستم دفاعی بدن)

محل؛

در هر دو پا، نواحی بین انگشت بزرگ و دوم و بین انگشت دوم و سوم، جائیکه انگشتان به پا متصل می شوند، منطبق با سیستم لنفی است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

سیستم ایمنی، احتباس مایعات و مشکلات گردش خون

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی چوب صندل، فلفل سیاه یا بنزوئین هستند برای تحریک عملکرد سیستم لنفی استفاده کنید.