روده باریک (تقویت هضم)

روده باریک (تقویت هضم)

محل؛

در کف هر دو پا، ناحیه داخل پاشنه، در جایی که پاشنه | به قوس کف پا متصل می شود، منطبق با روده باریک است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

هضم، جذب مواد غذایی و دفع مواد زائده

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن پا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی بابونه یا نعنای بیابانی هستند برای بهبود هضم استفاده نمائید.