رفلکس ها

رفلکس ها

رفلکس ها  (بهبود پاسخ های رفلکسی و هماهنگی)

 

محل؛

نرمی و زیر انگشتان پا منطبق با رفلکسهای بدن است.

 در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

تقویت پاسخ به تحرک ها، هماهنگی در بدن و مهارت و زبردستی.

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های ریحان، مریم گلی یا پرتقال شیرین هستند برای بهبود هماهنگی روان و بدن استفاده کنید

برچسب ها: