راست روده و مقعد (درمان بواسیر)

راست روده و مقعد (درمان بواسیر)

محل؛

در کف هر دو پا، در ناحیه ای در سطح داخلی پاشنه، نزدیک به جایی که پاشنه و قوس کف پا بهم میرسند، منطبق با راست روده و مقعد است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

بواسیر و دفع

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی سرو کوهی، حنا یا مر که خواص نرم کننده دارند، استفاده نمائید