تیروئید (تقویت سوخت و ساز و سطوح انرژی)

تیروئید (تقویت سوخت و ساز و سطوح انرژی)

محل؛

در هر پا، قاعده انگشت بزرگ در جائیکه به پا متصل می شود و در مجاورت انگشت دوم، و نیز بخش جلویی سینه پا در عقب انگشت بزرگ، منطبق با تیروئید است

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

عملکرد تیروئید، سوخت و ساز، انرژی، تنظیم کلسیم و رشد مغز جنین

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا لوسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی ترنج، چوب صندل پا ریحان هستند برای پیشرفت تعادل استفاده کنید.