بازوها (درمان درد و سفتی بازوها)

بازوها (درمان درد و سفتی بازوها)

محل؛

در هر دو پا، بخشی از سینه پا که در پایین انگشت کوچک قرار دارد، منطبق با بازوها است.

در این موارد ماساژ این نقاط به کمک می آید؛

درد و ناراحتی بازوها، سفتی، گرفتگی و کشیدگی عضلات و تاندونیت

عصاره های روغنی موثر؛

برای کسب نتیجه بهتر می توانید از روغن یا امولسیون های ماساژ که حاوی عصاره های روغنی چوب صندل، بنزوئین با کندر هستند برای کم کردن درد و سفتی استفاده کنید.